Algemene voorwaarden House of Happiness

In dit document vindt u de algemene voorwaarden van House of Happiness (hierna HoH genoemd) over de beschikbare informatie op de website en de diensten die HoH aanbiedt.

Definities

a. House of Happiness | Yoga | Coaching | Meditatie, gevestigd te Rotterdam, KvK 73851981, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener HoH.
b. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
c. Onder dienst wordt verstaan: yoga- en meditatiegroepslessen, 1:1 trajecten, coaching, events en workshops. De algemene voorwaarden zijn hierop van toepassing verklaard.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle diensten, werkzaamheden en
acties tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
b. Het is toegestaan informatie van www.hohyoga.nl te gebruiken mits informatie niet gekopieerd of verspreid wordt.

Verstrekte informatie op de website

a. HoH streeft ernaar om de website te blijven vernieuwen, ook indien dit het geval is van prijswijzingen. Het kan echter voorkomen dat de website nog niet in zijn volledigheid up-to-date is waardoor oude prijzen nog worden vermeld. Dienstverlener zal dit mondeling met klant bespreken.
b. HoH is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuiste informatie op de website. Het is “lezer” wel mogelijk contact op te nemen met HoH om de onjuistheid te melden.

Uitwerkingen

a. Yoga- en meditatiegroepslessen, 1:1 trajecten, coaching, events en workshops vinden uitsluitend plaats op de fysieke locatie aan het Burg. Hoffmanplein 39 te Rotterdam.
b. Indien de coronamaatregelen veranderen en deze maatregelen het onmogelijk maken om de lessen, trajecten, events en workshops op locatie uit te voeren, zullen de diensten online plaatsvinden.
c. HoH is niet verantwoordelijk voor het behalen van resultaten van klant. De klant dient hiervan op de hoogte te zijn. Voor sommige diensten wordt eigen inzet, motivatie en discipline verwacht. Voor deze diensten is het noodzakelijk te bespreken wat het gewenste resultaat is. Het gewenste resultaat (‘doel’) wordt schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst.
d. HoH zijn op geen wijze aansprakelijk in de zin van het verbeteren of verslechteren van de mentale, fysieke, emotionele of spirituele gezondheid van de klant.
e. Indien persoon een klant wordt van HoH, is klant zich ervan bewust dat processen en de eventuele uitwerking daarvan in het dagelijks leven de verantwoordelijkheid zijn van de klant en dat de klant zijn eigen processen kan dragen. HoH is niet verantwoordelijk voor deze processen.

Totstandkoming dienst

a. De klant en dienstverlener maken alvorens de dienst 1:1 traject kennis aan de hand van een kennismakingsgesprek. Dit gesprek kan zowel fysiek als online plaatsvinden, met de voorkeur naar fysiek. Beide partijen besluiten dan of zij met elkaar een overeenkomst aan willen gaan. Wanneer klant en dienstverlener besluiten om een overeenkomst aan te gaan, zal dienstverlener een op maat gemaakt traject maken voor klant. Dit traject dient binnen 15 werkdagen schriftelijk te worden gedeeld met klant.

b. Het is klant mogelijk om een losse 1:1 yogasessie te boeken bij HoH. Indien het deze dienst betreft, wordt geen overeenkomst opgesteld. Indien het meerdere yogasessies zijn, wordt een persoonlijk plan voor klant opgesteld.
c. De klant kan door middel van het aanschaffen van een abonnement, strippenkaart of losse les deelnemen aan de groepslessen.

d. De klant kan door middel van het aanschaffen van een online ticket deelnemen aan een event of workshop.

Betaling

a. De factuur wordt direct meegestuurd wanneer beide partijen overeen zijn gekomen met de dienst 1:1 traject/ 1:1 yogasessies.
b. Diensten dienen voor de uitvoering van de dienst betaald te worden.
c. Wanneer het bedrag ontvangen is, wordt de dienst uitgevoerd.

d. Dienstverlener is gerechtigd de diensten uit te stellen totdat de betaling is
voldaan.
e. Abonnementsvormen worden afgeschreven door middel van een automatische incasso.
f. De betaling voor een losse yogales, strippenkaart, event of workshop verloopt via een online software.

Informatieverstrekking

a. De klant verstrekt de door dienstverlener opgevraagde informatie. Deze informatie kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedeeld met dienstverlener.
b. De gegevens die klant met dienstverlener deelt worden vertrouwelijk behandeld en privacy wordt gewaarborgd.

c. De verstrekte informatie van klant is gedeeld naar waarheid, juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid.

Uitvoering van de dienst

a. Dienstverlener voert de dienst uit naar beste inzichten, vermogens en kennis. Dienstverlener is niet aansprakelijk wanneer klant het resultaat niet behaalt.
b. De uitvoering van de dienst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verontschuldigde bedrag.

c. Indien dienstverlener genoodzaakt is reiskosten te maken om naar locatie te komen, zijn deze kosten voor rekening van klant. Dit bedraagt gemaakte kosten met het openbaar vervoer of auto.

Coaching

a. De klant wordt, indien nodig, van tevoren geïnformeerd over hetgeen klant kan voorbereiden. b. Coachingsessies worden uitgevoerd op de locatie van HoH.
c. Van klant wordt verwacht op tijd te komen.
d. Dienstverlener geeft tijdig aan hoeveel tijd er nog is en rond af wanneer de tijd over is.

Lichaamswerk, energiewerk en mindwerk

a. De klant is ermee bekend dat de diensten van HoH lichaamswerk, energiewerk en mindwerk zijn. Dit betekent dat klant emotionele, mentale of fysieke sensaties kan ervaren. Klant is hiervan op de hoogte en draagt hier volledige verantwoordelijkheid voor.
b. HoH is niet aansprakelijk voor eventuele blessures of verwondingen van klant. Klant is ten alle tijden aansprakelijk over de gezondheid van zijn fysieke, mentale en emotionele lichaam.

c. Indien klant na afloop van dienst nog bepaalde sensaties ervaart, kan de klant altijd contact hierover opnemen met HoH. HoH is bereid om klant te helpen.

Workshops en events

a. HoH maakt workshop en events op maat op basis van opgedane kennis, ervaringen en inzichten.
b. Workshops en events worden gegeven aan een groep van minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

c. In geen geval is HoH aansprakelijk voor de juistheid van de gedeelde gegevens tijdens het event of op de website. HoH streeft er in volledigheid naar correcte informatie te verstrekken.

Wijziging en annulering

a. Dienstverlener heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden de mogelijkheid om de dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Dienstverlener streeft ernaar om dit ten minste 24 uur van tevoren aan klant te communiceren.
b. Van overmacht is sprake wanneer de dienst wordt verhinderd door omstandigheden waar dienstverlener geen invloed op kan uitoefenen, denk aan ziekte, ongevallen of brand.

c. Klant kan de datum 48 uur voorafgaand de dienst wijzigen.
d. Indien klant de dienst annuleert, is klant alsnog het bedrag verontschuldigd aan dienstverlener. De dienst kan eventueel worden ingehaald, maar dienstverlener garandeert dit niet.

Aansprakelijkheid schade

a. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de dienst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
b. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat hij is uitgegaan van door klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
c. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen die tijdens dienst worden opgedaan of besproken.

Vakantieregeling

a. Het is dienstverlener ten alle tijden toegestaan om vakantiedagen op te nemen ten behoeve van eigen welzijn. Dienstverlener mag dit doen met inachtneming van aankondiging van vakantieperiode op sociale media en met klanten tenminste één week van tevoren.

Bijzondere bepalingen

a. Dienstverlener heeft geheimhoudingsplicht van alle vertrouwelijke informatie die tijdens dienst is verkregen.

Geschiloplossing

a. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
b. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
c. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, zijnde Rechtbank Rotterdam.
d. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.